Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đặng Thị Thái  Hà

Họ và tên: Đặng Thị Thái Hà

Chức vụ:

Di động: 0868267985

Email: thaihais@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Quốc Tế - Đại học Thái Nguyên

Website: http://thaihais-tnu-edu-vn.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Bài báo 1: Biểu hiện gen lectin A của cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen

Ngày đăng: 31/07/17 trên tạp chí Khoa học và Công nghệ số 168 

Bài báo 2: Đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sản xuất chè sạch - an toàn tại xã tân cương Thành phố Thái Nguyên

đăng trên tạp chí số 24, kỳ 2 tháng 12 năm 2019

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại