Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Vũ Văn  Nhượng

Họ và tên: Vũ Văn Nhượng

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 983244982

Email: nhuongvv@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Tiến sĩ hóa môi trường

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://vuvannhuong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của các hệ vật liệu TiO2 biến tính bởi Fe3+, Cu2+ mang trên SBA-15, hydrotanxit và ứng dụng làm xúc tác phân hủy phẩm màu hữu cơ trong môi trường nước dưới ánh sáng khả kiến.

Mã số: ĐH2017-TN04-03

Năm thực hiện: 2017 – 2019.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

  1. Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Nguyễn Văn Nội, Bùi Thị Quỳnh Trang, Vũ Văn Nhượng (2008), Tổng hợp xúc tác quang hóa silica – titania và ứng dụng trong xử lý nước thải của làng nghề dệt nhuộm, Tạp chí Hóa học, tr 239 – 244.

[2]. Dương Tú Anh, Mai Xuân Trường, Vũ văn Nhượng (2010), Xác định đồng thời hàm lượng vết Cd (II), Pb (II) và Cu(II) trong một số mẫu đất khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Vôn – Ampe hòa tan anôt, Tạp chí Khoa học công nghệ -  Đại học Thái Nguyên – tập 65, số 3, năm 2010.

[3] Phùng Thị Bích Thủy, Dương Thị Đào, Trần Thị Hương Nụ, Vũ Văn Nhượng (2012), Nghiên cứu xử lý phenol đỏ trong môi trường nước trên xúc tác TiO2/SBA-15 pha tạp Fe2O3, Tạp chí Khoa học công nghệ -  Đại học Thái Nguyên

[4]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Tiến Thảo, Nguyễn Văn Nội (2012), “Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc của vật liệu TiO2/SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác để xử lý phenol đỏ trong nước”, Tạp chí Hóa học, T.50, Tr.346 – 350.

[5]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Tiến Thảo, Nguyễn Văn Nội (2012), “Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu Fe-SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác để xử lý phenol đỏ trong nước”, Tạp chí Hóa học, T.50, Tr.341 – 345.

[6]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Tiến Thảo, Nguyễn Văn Nội (2012), “Tổng hợp, đặc trưng vật liệu Fe-SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác để xử lý phenol trong môi trường nước”, Tạp chí Hóa học, T.50, Tr.147 – 152.

[7]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Tiến Thảo, Nguyễn Văn Nội (2012), “Tổng hợp, đặc trưng vật liệu TiO2/SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác xử lý phenol trong môi trường nước”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.50, Tr.709 – 716.

[8]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Tiến Thảo (2014), “Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu xFe-40Ti-SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác phân hủy phenol đỏ trong môi trường nước nước”, Tạp chí Hóa học, T.52, Tr.81 – 86.

[9]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Tiến Thảo (2014), “Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu xCu-40Ti-SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác phân hủy phenol đỏ trong môi trường nước nước”, Tạp chí Hóa học, T.52, Tr.192 – 197.

[10]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Tiến Thảo (2015), “Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu xFe-30Ti-SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác phân hủy phenol trong môi trường nước nước”, Tạp chí Hóa học, T.53, Tr.420 – 426.

[11]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Tiến Thảo (2015), “Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu xCu-30Ti-SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác phân hủy phenol trong môi trường nước nước”, Tạp chí Hóa học, T.53, Tr. 724 – 730.

[12]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Tiến Thảo(2016), “Nghiên cứu đặc trưng và so sánh hoạt tính quang xúc tác của các vật liệu Cu-Ti/SBA(x:y) đối với phenol, phenol đỏ trong nước”, Tạp chí Hóa học, T.54(5e1,2), Tr. 52-57.

[13]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Tiến Thảo(2016), “Nghiên cứu đặc trưng và so sánh hoạt tính quang xúc tác của các vật liệu Fe-Ti/SBA(x:y) đối với phenol, phenol đỏ trong nước”, Tạp chí Hóa học, T.54(5e1,2), Tr. 41 – 46.

[14]. Trần Quốc Toàn, Vũ Văn Nhượng (2019), “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của phân bón kali nhả chậm”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 24, Số 2, Tr.205-211.

[15]. Trần Quốc Toàn, Vũ Văn Nhượng, Ma Thị Bích Vân, Hà Quang Ánh (2019), “Ảnh hưởng của phân kali nhả chậm đến sinh trưởng và năng suất của cây cà chua”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 24, Số 3, Tr.93-97.

[16]. Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Công Toàn, Phạm Thị Ngọc Diệp, Dương Thị Thanh Mai (2019),“Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của các vật liệu Ti- Cu/hydrotanxit và thăm dò khả năng xử lý rhodamin-B trong môi trường nước”, Tạp chí hóa học, T57(2e1,2), Tr. 210-215.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Hướng dẫn 10 SV làm KLTN và 3 HV cao học

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại